بسته به نوع داده‏ای که در سلول تایپ می‏کنید، Excel آن را به صورت تاریخ، عدد یا متن دسته‏بندی می‏کند.

یکی از مهم ترین ویژگی‏های Excel توانایی تمایز بین انواع مختلف داده‏ها و اطلاعات است. در صورتی که نوع اطلاعات و داده‏هایی که در Excel وارد می‏کنید مشخص نکنید بسته به نوع داده تایپ شده از روی فرمت‏بندی و سایر سرنخ‏ها Excel نوع آن را به طور خودکار دسته‏بندی می‏کند.

Excel می‏تواند بین چهار نوع داده اصلی تمایز قائل شود:

متن معمولی: این نوع داده شامل سرفصل ستون ها، توضیحات و هر محتوایی است که Excel نمی‏تواند آن را به عنوان دیگری از داده تلقی کند.

اعداد: این نوع داده شامل قیمت‏ها، ارقام، اعداد کسری، درصدها و سایر داده‏های عددی است. اعداد پایه اصلی بیشتر کاربرگ‏های Excel هستند.

تاریخ و زمان: این نوع داده شامل تاریخ (12/03/2016)، زمان (11:23 p.m) است. داده‏های تاریخ و زمان را می‏توانید با فرمت مختلفی وارد نمایید.

مقادیر درست و نادرست: این نوع داده که مقادیر منطقی نیز نامیده می‏شود حاوی دو مقدار است: TRUE یا FALSE. در صورتی که از مقادیر درست یا نادرست استفاده می‏کنید که از فرمول‏های پیچیده‏ای استفاده کرده باشید.

پیام بگذارید