نرم‌افزار اس.پی.اس.اس یکی از  نرم افزارهای بسیار قدرتمند در زمینه آمار می باشد، که نخستین نسخهٔ آن در سال ۱۹۶۸ منتشر شد.

به عبارت دیگر نرم افزار SPSS یک نرم افزار تجزیه و تحلیل کننده جامع و انعطاف پذیر آماری و یک سیستم مدیریت داده است. شما به راحتی می توانید انواع آمار توصیفی و استنباطی را به وسیله این نرم افزار به انجام برسانید.
قابلیت‌های نرم افزار SPSS به ‌شرح زیر است:

 • تهیه انواع جداول سفارشی مانند جداول فراوانی، فراوانی تجمعی، درصد فراوانی و …
 • محاسبه انواع آماره‌های توصیفی
 • تهیه خلاصه‌های آماری مانند گراف‌ها، جداول‌، آماره‌ها و …
 • انواع توابع ریاضی مانند قدر مطلق، تابع علامت، لگاریتم، توابع مثلثاتی و …
 • تهیه انواع طرح‌های آماری
 • ایجاد داده‌های تصادفی و پیوسته
 • انواع توزیع‌های آماری شامل توزیع‌های گسسته و پیوسته
 • انجام آنالیز واریانس یکطرفه، دوطرفه، چندطرفه و آنالیز کوواریانس
 • انواع آزمون‌های مرتبط با مقایسه میانگین بین دو یا چند جامعه مستقل و وابسته
 • برازش انواع مختلف رگرسیون
 • تکنیک‌های تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی۱