ترفندی بسیار جالب برای محاسبات در اکسل

ترفند در اکسل : Excel در نوار وضعیت (Status Bar) خود ابزار محاسبه بسیار جالبی ارائه کرده است. کافی است دو یا چند سلول را انتخاب کرده و به نوار وضعیت نگاه کنید مجموعه (Sum)، میانگین (Average) و تعداد (Count) آنها را مشاهده می کنید.

ترفند در اکسل
ترفند در اکسل

برای این که مشخص کنید چه محاسباتی در نوار وضعیت (Status Bar) نمایش داده شوند، روی قسمتی از نوار وضعیت کلیک راست کنید از منویی که باز می شود یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.

ترفند در اکسل
ترفند در اکسل

Average: میانگین اعداد یا تاریخ های انتخاب شده

Count: تعداد سلول های انتخاب شده (شامل سلول های متنی، اعداد و تاریخ) را نشان می دهد

Numerical Count: تعداد سلول هایی که شامل عدد و تاریخ هستند را نشان می دهد

ترفند در اکسل

Minimum: کمترین مقدار عددی یا تاریخ انتخاب شده را نشان می دهد

Maximum: بیشترین مقدار عددی یا تاریخ انتخاب شده را نشان می دهد

Sum: مجموعه تمام اعداد انتخاب شده را نشان می دهد

 

درصد در اکسل

پیام بگذارید