فرض کنیم در سلول B4 یک عدد داریم و در سلول B3 یک عدد دیگر و قرار است اختلاف بین دو عدد را در سلول پایین بدست بیاوریم.

کافی است روی سلول خالی ابتدا = قرا دهیم سپس روی سلول B4 کلیک کنیم – قرار دهیم و سپس روی سلول B3 کلیک کنیم و به این ترتیب اختلاف اعداد را خواهیم داشت. =B4-B3

حالا اگر قرار باشد روی چند سلول دیگر هم همین فرمول اعمال شود کافیست در قسمت پایین سلولی که فرمول را قرار داده بودیم نشانگر موس را قرار دهیم وقتی به صورت به اضافه لاغر درامد میتوانیم موس را به سمت سلولهای مورد نظر بکشیم و فرمول را تعمیم دهیم.

پیام بگذارید