فرض کنیم قرار است حاصل جمع چند سلول را در سلول خالی مورد نظر بدست بیاوریم.

برای این کار روی سلول خالی =SUM را تایپ میکنیم و سپس تمام سلولهایی که قرار است با هم جمع شوند را انتخاب میکنیم و ENTER میکنیم و به این ترتیب حاصل جمع بدست میاید.

پیام بگذارید