با استفاده از ویژگی AutoFit در Excel می‏توان به صورت خودکار ستون‏ها را بزرگ تر کنید تا با محتویات سلول تطبیق کند.

 

ویژگی‏های AutoFit در سه مورد وارد عمل می‏شود:

  • زمانی که عدد یا تاریخی را وارد می‏کنید که بسیار طولانی بوده و در سلول جا نمی‏شود، Excel به طور خودکار پهنای ستون را بیشتر می‏کند.
  • اگر روی لبه سمت راست عنوان ستون right click (کلیک راست) کنید، Excel به صورت خودکار ستون را بزرگ تر می‏کند تا با طولانی ترین ورودی همخوانی یابد.
  • اگر فرمان Home>Cells>Format>AutoFit Selection را انتخاب کنید، ستون به صورت خودکار بزرگ تر می‏شود تا با محتویات مطابقت نماید.

پیام بگذارید