یکی از مواردی که کاربران Excel با آن مواجه هستند ویرایش سلولی است که قبلاً در آن داده‏های خود را وارد کرده‏اند بدون این که محتویات جدید روی محتویات قبلی بازنویسی شود. برای ویرایش مجدد آن سلول فقط کافی است روی آن سلول کلیک کنید کلید F2 را فشار دهید و با استفاده از کلیدهای فلش‏دار در سلول حرکت کرده و اصلاحات مورد نظر را اعمال کنید. پس از پایان کار کلید F2 را یک بار دیگر فشار دهید تا از وضعیت ویرایش خارج شوید.

Bنکته بسیار مهم: این وضعیت در AutoComplete هم مورد استفاده قرار می‏گیرد. اگر بخواهید از ویژگی AutoComplete استفاده کنید ولی محتویات سلول را کمی تغییر دهید، کلید F2 را فشار دهید تا وضعیت ویرایش برای سلول نمایش داده شود. به محض وارد شدن به این وضعیت با استفاده از کلیدهای فلش‏دار در سلول حرکت کرده و اصلاحات مورد نظر خود را اعمال کنید. پس از پایان کار کلید F2 را یک بار دیگر فشار دهید تا از وضعیت ویرایش خارج شوید.

پیام بگذارید