کلید های میانبر ترکیبی با CTRL

Key Description
CTRL+SHIFT+( Unhides any hidden rows within the selection.

ردیف های hidden (مخفی) را در قسمت انتخاب شده نشان می دهد

CTRL+SHIFT+& Applies the outline border to the selected cells.

دور cell انتخاب شده کادر ایجاد می کند

CTRL+SHIFT_ Removes the outline border from the selected cells.

کادر دور cell انتخاب شده را پاک می کند

CTRL+SHIFT+~ Applies the General number format.

ایجاد فرمت اعداد معمولی

CTRL+SHIFT+$ Applies the Currency format with two decimal places (negative numbers in parentheses).

ایجاد فرمت پول رایج با دو رقم اعشار (اعداد منفی در پرانتز قرار می گیرند)

CTRL+SHIFT+% Applies the Percentage format with no decimal places.

ایجاد فرمت درصد همراه با دو رقم اعشار

CTRL+SHIFT+^ Applies the Scientific number format with two decimal places.

ایجاد اعداد علمی با دو رقم اعشار

CTRL+SHIFT+# Applies the Date format with the day, month, and year.

ایجاد فرمت براساس روز، ماه و سال

CTRL+SHIFT+@ Applies the Time format with the hour and minute, and AM or PM.

ایجاد فرمت زمان براساس ساعت و دقیقه، و AM و PM

CTRL+SHIFT+! Applies the Number format with two decimal places, thousands separator, and minus sign (-) for negative values.

فرمت عددی با دو رقم اعشار را ایجاد می کند (همراه با جداکننده برای هزارگان و علامت () برای اعداد منفی)

CTRL+Z Uses the Undo command to reverse the last command or to delete the last entry that you typed.

میانبر عملیات undo

CTRL+SHIFT+: Enters the current time.

ساعت جاری را وارد می کند

CTRL+SHIFT+” Copies the value from the cell above the active cell into the cell or the Formula Bar.

مقدار سلول واقع در سلول فعال را به درون سلول جاری یا نوار فرمول (Formula Bar) کپی می کند

CTRL+SHIFT+Plus (+) Displays the Insert dialog box to insert blank cells.

پنجره Insert dialog box را برای وارد کردن cell خالی در اطراف cell فعال نمایش می دهد

CTRL+Minus (-) Displays the Delete dialog box to delete the selected cells.

پنجره Insert dialog box را برای حذف cell های انتخاب شده، نمایش می دهد

CTRL+; Enters the current date.

تاریخ جاری را در cell فعال وارد می کند

CTRL+` Alternates between displaying cell values and displaying formulas in the worksheet.

با فشار دادن همزمان این کلید میانبر می توانید مقادیر و فرمول‏های مربوطه را در کاربرگ مشاهده کنید برای غیر فعال کردن این وضعیت مجدداً این shortcut را فشار دهید

CTRL+’ Copies a formula from the cell above the active cell into the cell or the Formula Bar.

با این کلید میانبر فرمول بالا cell فعال به درون آن سلول و نوار فرمول کپی می شود

CTRL+1 Displays the Format Cells dialog box.

فرمت cell جاری را در پنجره مربوطه نشان می دهد

CTRL+2 Applies or removes bold formatting.

فرمت Bold را به cell می افزاید و بالعکس

CTRL+3 Applies or removes italic formatting.

به cell فرمت ایتالیک می دهد یا بالعکس

CTRL+4 Applies or removes underlining.

فرمت underlining به cell می دهد و بالعکس

CTRL+5 Applies or removes strikethrough.

فرمت strikethrough در متن را نمایش یا رفع می کند

CTRL+6 Alternates between hiding and displaying objects.

object ها را نمایش داده یا مخفی می کند

CTRL+8 Displays or hides the outline symbols.

چنانچه در کاربرگ دارای Symbol باشید آنها را نمایش می دهد

CTRL+9 Hides the selected rows.

خطوط انتخاب شده را مخفی hide می کند

CTRL+0 Hides the selected columns.

ستون های انتخاب شده را مخفی می کند

CTRL+A Selects the entire worksheet.

انتخاب کل کاربرگ

CTRL+B Applies or removes bold formatting.

فرمت bold را ایجاد و رفع می کند

CTRL+C Copies the selected cells.

cell های انتخاب شده را کپی می کند

CTRL+D Uses the Fill Down command to copy the contents and format of the topmost cell of a selected range into the cells below.

فرمان Fill Down برای کپی محتویات و فرمت بالاترین سلول از مجموعه انتخاب شده به سایر cell های پایینی

CTRL+F Displays the Find and Replace dialog box, with the Find tab selected.

پنجره Find & Replace را نمایش می دهد البته در قسمت Find

SHIFT+F5 also displays this tab, while SHIFT+F4 repeats the last Find action.

SHIFT+F5 میانبری دیگر برای نمایش پنجره Find & Replace می باشد

کلیدهای میانبر SHIFT+F4 آخرین عملیات Find را تکرار می کند

CTRL+SHIFT+F opens the Format Cells dialog box with the Font tab selected.

کلیدهای میانبر CTRL+SHIFT+F پنجره Format Cells را در قسمت Font نمایش می دهد

CTRL+G Displays the Go To dialog box.

F5 also displays this dialog box.

پنجره Go To (برو به …) را نمایش می دهد. کلید F5 نیز همین نقش را انجام می دهد

CTRL+H Displays the Find and Replace dialog box, with the Replace tab selected.

پنجره Find & Replace را نمایش می دهد

CTRL+I Applies or removes italic formatting.

فرمت ایتالیک را ایجاد یا رفع می کند

CTRL+K Displays the Insert Hyperlink dialog box for new hyperlinks or the Edit Hyperlink dialog box for selected existing hyperlinks.

پنجره Hyperlink را برای ایجاد یک Hyperlink جدید و ویرایش Hyperlinkهای قبلی باز می کند

CTRL+L Displays the Create Table dialog box.

پنجره ایجاد یک جدول جدید را نمایش می دهد

CTRL+N Creates a new, blank workbook.

ایجاد یک کارپوشه خالی (workbook) جدید

CTRL+SHIFT+O Selects all cells that contain comments.

همه cellهایی که شامل comment هستند را انتخاب می کند

CTRL+SHIFT+P Opens the Format Cells dialog box with the Font tab selected.

پنجره Format Cells را در گروه Font باز می کند برای ویرایش فونت cell انتخاب شده

CTRL+R Uses the Fill Right command to copy the contents and format of the leftmost cell of a selected range into the cells to the right.

محتویات cell سمت راستی را در سلول فعال کپی می کند

CTRL+S Saves the active file with its current file name, location, and file format.
CTRL+T Displays the Create Table dialog box.

پنجره ایجاد جدول را نمایش می دهد

CTRL+U

CTRL+SHIFT+U

Applies or removes underlining.

ایجاد فرمت underlining یا حذف آن

switches between expanding and collapsing of the formula bar

نوار فرمول را باز و بسته می کند

CTRL+V

CTRL+ALT+V

Inserts the contents of the Clipboard at the insertion point and replaces any selection. Available only after you have cut or copied an object, text, or cell contents.

پس از کپی یا cut کردن، محتویات Clipboard را در cell یا cellهای فعال جایگزین می کند

CTRL+ALT+V displays the Paste Special dialog box. Available only after you have cut or copied an object, text, or cell contents on a worksheet or in another program.

پنجره Paste Special را در صورتی که محتویات سلول را کپی یا cut کرده باشید، باز می کند

CTRL+W Closes the selected workbook window.
CTRL+X Cuts the selected cells.

محتویات cell را cut می کند

CTRL+Y Repeats the last command or action, if possible.

آخرین عملیات را تکرار می کند

CTRL+Z Uses the Undo command to reverse the last command or to delete the last entry that you typed.

میانبر عملیات undo

پیام بگذارید