صفحه آرایی

انجام صفحه آرایی

 «انجام صفحه‌ آرایی» شاخه‌ای از ارتباطات تصویری است که موضوع آن ایجاد روابط مناسب و زیباشناسانه در صفحه بین عناصر نوشتاری و تصویری و فضاهای خالی است. واژه فرانسوی «میزانپاژ» و وازه انگلیسی «اِی‌اوت» نیز در ایران به همین معنی استفاده می‌شوند.

سابقه این هنر از گذشته‌های بسیار دور، هنگامی است که سومری‌ها بر روی لوحه‌های گِلی مفاهیم مرتبط با هم و ادامه‌داری را می‌نوشتند که عملکردی مشابه کتاب به مفهوم امروزی آن داشت. بررسی تاریخی صفحه‌آرایی و چگونگی آ» در هنر اقوام مختلف طی دوره‌های مختلف تاریخی موضوع کتاب حاضر نیست. هدف این کتاب آموزش انجام صفحه‌آرایی با زبانی ساده به تمام کسانی استکه آن را به عنوان حرفه انتخاب می‌کنند و به ویژه اشخاصی که سوابق و تجربیات کمی در این زمینه دارند، این کتاب برایشان نکته‌های سودمند فراوانی دارد.

صفحه آرایی دانشجویی
صفحه آرایی دانشجویی

در زمان تألیف این کتاب کامپیوترهای PC و چاپگرهای لیزری بخش بزرگی از نیازهای حروفچینی آثار چاپی را تأمین می‌کنند و در انجام صفحه‌آرایی و به‌طور کلی انتشارات کاربرد فراوان دارند ولی هنوز از بسیاری امکانات آن استفاده نمی‌شود. بسیاری از نکات فنی که در این کتاب ذکر شده ممکن است در سال‌های آینده جای خود را به روش‌های متکی بر کامپیوتر بدهد. اما در هر حال برای صفحه‌آرایی با کامپیوتر، تسلط بر روش‌ها و فنون غیر کامپیوتری صفحه‌آرایی ضروری است و کامپیوتر فقط یک ابزار است که طراح مسلط بر اصول صفحه‌آرایی می‌تواند از آن برای سرعت و دقت عمل استفاده کند و امکانات فراوان آن را به کار گیرد.

صفحه‌آرایی کتاب، مجله، روزنامه، کاتالوگ و بروشور که بخش عمده کارهای صفحه‌آرایی را شامل می‌شود، در حد ضروری توضیح داده شده و روش‌های عملی و اجرایی آنها ذکر گردیده است

صفحه آرایی کتاب

صفحه ارایی پایان نامه