صفحه آرایی پایان نامه

صفحه آرایی پایان نامه

دانشجویان پس از دفاع از پایان نامه خود ملزم به رعایت اصولی برای صفحه آرایی می باشند. به عبارت دیگر پس از دفاع از پایان نامه، دانشجویان می بایست برای تحویل پایان نامه به بخش کتابخانه دانشگاه و اخذ موافقت آن اقدام نمایند. جالب آن است که شیوه های صفحه آرایی بین دانشگاه ها متفاوت است و ممکن است یک نوع از صفحه آرایی تفاوت جزئی با شیوه نامه دیگری در دانشگاه متمایز باشد. دانشجویان می بایست برای این بخش  حتما شیوه نامه دانشگاه خود را از سایت دانشگاه بگیرند و لازم به تکرار است که شیوه نامه های صفحه آرایی دانشگاه ها با هم مشترک نیست. لازم به توضیح است در صورت عدم تطابق پایان نامه با شیوه نامه دانشگاه، دانشجو به غیر از صرف وقت بسیار، متحمل هزینه گزافی هم می گردد.

صفحه آرایی پایان نامه

برخی از دانشجویان سوال کرده اند که نیاز به صفحه آرایی نیست و صفحه آرایی فقط برای کتب و مجله می باشد حال آنکه این امر صحیح نیست و تمامی پایان نامه ها قبل یا پس از دفاع از پایان نامه می بایست صفحه آرایی گردد تا بتواند موافقت و امضای کتابخانه دانشگاه و بخش پژوهش دانشگاه را اخذ کند. این امر شامل تنظیم فهرست اتوماتیک، افزودن صفحات بسم اله ، تقدیم و تشکر و به و صفحه اول و، تنظیم منابع در انتهای پایان نامه که در برخی شیوه نامه ها می بایست بر اساس حروف الفبا باشد و در برخی موارد می بایست بر اساس شماره گذاری باشد، تنظیم پاراگراف ها، غلط گیری املایی و … .موارد مذکور تنها برخی از مواردی است، که می بایست  انجام شود و در برخی پایان نامه ها که جداول و نمودار های پیچیده و زیادی دارند، می بایست  توسط افراد مجرب انجام گردد. امیدواریم که پل دانش بتواند در این زمینه به شما کمک دهد.

انجام صفحه آرایی

صفحه آرایی کتاب