موسسه پل دانش در پی درخواست های مکرر دانشجویان، اقدام به ارائه برخی از شیوه نامه های نحوه ی صحافی و صفحه آرایی پایان نامه نموده است. با توجه به آنکه شیوه نامه های دانشگاه برای انجام صحافی و صفحه آرایی پایان نامه در دانشگاه ها متفاوت بوده و هر دانشگاه برای صحافی و صفحه آرایی پایان نامه، شیوه نامه مختص خود را دارد، موسسه پل دانش برخی از شیوه نامه ها را جهت تسریع در امور صفحه آرایی پایان نامه ارائه نموده است. لازم به توضیح است که صفحه آرایی پایان نامه می بایست بر اساس شیوه نامه آن دانشگاه انجام شود و اگر کلیه نکات مربوط به آن رعایت نشود ممکن است مورد تایید بخش پژوهش و کتابخانه دانشگاه قرار نگرفته و موجب اتلاف وقت، هزینه و انرژی می گردد.